ประวัติโรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2461 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดดอนลานเป็นสถานที่เรียน

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 พระอธิการเปลี่ยน เจ้าอาวาสวัดดอนลาน ได้ดำา เนินการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ เป็นเงิน 800 บาท แต่ยังไม่สำ เร็จได้แต่ยกเสาไว้เท่านั้น ในปี พ.ศ. 2487

          พระอธิการเปลี่ยน ขุนประกาศสุขการ นายอำเภอผั กไห่และนายทองหล่อ ศราทประภา ศึกษาธิการอำาเภอผักไห่ นำากฐินคณะครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาทอด ณ วัดดอนลาน สมทบทุนได้ 1,084.80 บาท พระอธิการเปลี่ยน สมทบอีก 869.46 บาท ประชาชน สมทบอีก 5,764.46 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,723.72 บาท(เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) จึงแล้วเสร็จตามแบบ ป.1 ข ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาดยาว 16 วากว้าง 5 วา มุขยาว 4 วา กว้าง 2 วา 2 ศอก เปิดทำาการสอนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2488 ชื่อว่า “โรงเรียนวัดดอนลาน(กฐินนฤมิต)” รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 11,091 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ใช้การอยู่ได้ 6 ปีเศษ ก็ทรุดโทรม ต้องอาศัยศาลาการเปรียญวัดดอนลานเป็นที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง

          ปี พ.ศ. 2500 นายลิขิต รัตนสังข์ เป็นนายอำเภอผักไห่ ได้อนุมัติเงินภาษีบำารุงท้องที่ตำบลดอนลาน เป็นเงิน 14,000 บาท มาดำาเนินการก่อสร้างตั้งเสา ต่อมา พ.ศ. 2502 นายประเสริฐ บุญสม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายมนตรี ทีวีระปัญญา นายอำเภอผักไห่ ในขณะนั้น ได้เชิญ นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษาและ นายชอบ แสงสุชาติ ผู้อำานวยการกองประถมศึกษา มาตรวจโรงเรียน ได้รับงบประมาณ 25,000บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พ.ศ.2504 ได้รับงบประมาณอีก 40,000 บาท จึงแล้วเสร็จตามแบบแปลน017 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเสาคอนกรีต สูง 2.25 เมตรกว้าง 10 เมตร ยาว 33 เมตร จำานวน 4ห้องเรียน รวมสิ้นเงินค่าก่อสร้างจำานวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ชื่อว่า “โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s