โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

           ขนาดพื้นที่ โรงเรียนอาศัยอยู่บนพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดดอนลาน เนื้อที่จำานวน 7 ไร่ 2 งาน24 ตารางวา

           การเรียนการสอน เปิดทำาการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

           คำาขวัญประจำาโรงเรียน “ประพฤติดี มีวิชา กีฬายอด ปลอดยาเสพติด”

           สีประจำาโรงเรียน ฟ้า – เหลือง

           อักษรย่อของโรงเรียน  ด.ล.

          สัญลักษณ์ของโรงเรียน   

          สภาพทั่วไปที่ตั้ง โรงเรียนวัดดอนลาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำา บลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาห่างจากอำเภอผักไห่ ประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2 ประมาณ 33 กิโลเมตร

          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำาบลนาคู อำาเภอ ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำาบลลำตะเคียน อำาเภอ ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำาบลหนองน้ำใหญ่ ละตำาบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลจรเข้ใหญ่ อำาเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี 

          ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสายสุพรรรณ 4 ไหลผ่านตัวตำบล พื้นที่เกือบทั้งหมดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากการคมนาคมใช้เดินทางระหว่างหมู่บานมีถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต และมีถนนลาดยาง สายนาคู – ดอนลาน – ้ผักไห่ เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมติดต่อระหว่างตำาบล

           ภูมิอากาศ ฤดูฝน ช่วงประมาณ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ฤดูหนาว ช่วงประมาณ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน ช่วงประมาณ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s